معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
پیام تیموری شاغل کارشناسی ارشد گرافیک و ادبیات نمایش تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
صدیقه خواجه حسن... شاغل کارشناسی ارشد سینما تئاتر تهران
خسرو روشناس شاغل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تهران
میلاد اسماعیلیان شاغل کارشناسی ارشد مهندسی عمران خراسان رضوی
منصور غلامی شاغل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران