معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
پیام تیموری شاغل کارشناسی ارشد گرافیک و ادبیات نمایش تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
سلمان اسماعیل زاده بازنشسته کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی گیلان
منصور غلامی شاغل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران