معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
محمد مقیم پوربیژنی شاغل کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
فهیمه ذبیحی سلطانی شاغل کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
رضا احمدیاری شاغل کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
منصور غلامی شاغل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران