معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
هادی خدیو شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی کرمان
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
آزاده فرزادپورر شاغل فیلمنامه نویسی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی زیست شناسی خراسان شمالی
کبری رحمتی شاغل تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی ارتباط تصویری - گرافیک کهکیلویه و بویراحمد
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
فرنوش پارسه شاغل تدوینگری کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی کرمانشاه
محمد آموزگار بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی
احمد نصرتی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی هنر خراسان رضوی
سیداحمد محمدزاد... بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد آموزش فیزیک خراسان رضوی
محمد مرادی جاوید بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد پژوهش هنر خوزستان
ثریاصادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تدوین سینما زنجان
مجید محسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی آموزش هنر های تجسمی خراسان رضوی
ایمان قنبری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کهکیلویه و بویراحمد
رضارادپور شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی علوم اجتماعی خراسان رضوی
سرکوت نیکدل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی دبیری زبان کردستان
امیرحسین طالشی دانشجومعلم فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی آموزش جغرافیا آذربایجان شرقی
عبدالرضا افشارزاده شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
رویا حسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ریاضی زنجان
سیدرضاسیدفاتحی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی سینما کردستان
امیر قیطاسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی تربیت بدنی اصفهان
فرخ جعفری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کامپیوتر فارس
سلمان مهرجو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی لرستان
بهمن جهان تیغ شاغل کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی سیستان و بلوچستان
ابراهیم طاهری نمهیل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد علوم تربیتی اردبیل
حامد صفا شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی مدیریت سمنان