معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
پیام تیموری شاغل کارشناسی ارشد گرافیک و ادبیات نمایش تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
پویا احمدی دهرشید شاغل کارشناسی علوم تربیتی کردستان
سلمان اسماعیل زاده بازنشسته کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی گیلان
صدیقه خواجه حسن... شاغل کارشناسی ارشد سینما تئاتر تهران
خسرو روشناس شاغل کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تهران
فهیمه ذبیحی سلطانی شاغل کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
رضا احمدیاری شاغل کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
زهرا مسلمی‌پور دانشجومعلم کارشناسی علوم تربیتی گلستان
روح الله مالمیر کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران
منصور غلامی شاغل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران