معلمان فیلم‌ساز

سال چهار رقمی وارد نمایید مانند: 1399
آنونس فیلم سمت یا عنوان همکاری سال تولید
فاطمه دهقانی دایره کارگردان, تهیه کننده 1399
سلمان اسماعیل زاده بزرگراه خسرو فیلم نامه نویس, کارگردان, تصویربردار, تهیه کننده 1398
مرضیه رضاپور دیالیز کارگردان 1397
سیاوش ساعدپناه بابردوو فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده 1399
خسرو روشناس عروس بلوط فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده 1399
میلاد اسماعیلیان مهمان فیلم نامه نویس, کارگردان 1399
زهرا مسلمی‌پور موج اول فیلم نامه نویس, کارگردان 1399
منصور غلامی پولوس فیلم نامه نویس, کارگردان 1397