معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
سیاوش ساعدپناه شاغل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان